ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2 / 2565

จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ตามแนวใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเครื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาสู่คุณภาพและนำเสนอการประเมินโครงการกองทุนการศึกษา

จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning" ณ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม

จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565

การประชุมออนไลน์ เรื่อง การขยายผลโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่ผลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) สู่บุคลากรทางการศึกษา ครู และนักเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมออนไลน์ เรื่อง การขยายผลโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่ผลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) สู่บุคลากรทางการศึกษา ครู และนักเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการศึกษา และการเขียนรายงานนวัตกรรม​

จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

จดหมายข่าวฉบับที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565

การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21​

จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ประชุมชี้แจงแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

จดหมายข่าวฉบับที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565