กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

          ๑.งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
                   ๑.๑ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
                   ๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
                   ๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบวิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
                   ๑.๔ จัดทำคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
          ๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
๒.๑ รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา                   
                   ๒.๒ ศึกษาวิเคราะห์เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดทำแล้วคัดเลือกให้เหมาะสมกับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
                   ๒.๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้านต่อไปนี้
                                   ๒.๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ
                                   ๒.๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                                   ๒.๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
                                   ๒.๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์
                                   ๒.๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียนสื่อความ
                                   ๒.๓.๖ บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา
          ๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา
                   ๓.๑ ศึกษา วิเคราะห์แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
                   ๓.๒ ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
                   ๓.๓ จัดทำรายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
                   ๓.๔ เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
          ๔ งานทดสอบทางการศึกษา
                   ๔.๑. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
                   ๔.๒ วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๔.๓ กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกำหนด
                  ๔.๔ ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ                   
                  ๔.๕ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ความสามารถให้กับนักเรียน                 
                  ๔.๖ พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา                   
                  ๔.๗ จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้